Oslo kommune: Del D Avtale om behandlingsmåten i ansettelsessaker

§ 1 Hjemmelsgrunnlag - partsforhold

Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens § 4. Når det gjelder partsforhold, vises til Hovedavtalens § 2.

§ 2 Innledning

2.1

Ansettelser er virksomhetsleders ansvars- og myndighetsområde. Unntatt er de stillinger hvor ansettelsesmyndigheten enten tilligger Byrådet eller andre kompetente organer i medhold av lov og øvrig myndighetsfordeling, jf. Personalreglementets § 3.

2.2

Ved ansettelser av virksomhetsleder, og øvrige ansettelser Byrådet foretar, har forhandlingssammenslutningene og den enkelte organisasjon anledning til å uttale seg. Uttalelsene skal følge saken som vedlegg til Byrådet.

2.3

Virksomhetslederen har ansettelsesmyndighet i de saker hvor det er enighet med organisasjonene om den som innstilles som nr. 1.

§ 3 Organisasjonene

3.1

Virksomhetslederens innstilling og den utvidede søkerlisten skal sendes berørte organisasjoner til uttalelse, slik det for øvrig fremgår av Personalreglementets § 4.

3.2

Berørte organisasjoner, som i henhold til egne vedtekter og/eller overenskomster organiserer aktuelle stillingskategorier, har rett til å delta i ansettelsessaker.

3.3

Administrasjonen har ansvaret for informasjon til organisasjonene om deres muligheter for deltakelse i intervjuene.

Lokalt avtales organisasjonenes deltakelse i intervju ol. Til vanlig bør dette begrenses til to tillitsvalgte. Organisasjoner som etter denne avtale har uttalerett i ansettelsessaker, har krav på de samme innsynsmuligheter som administrasjonen.

§ 4 Saksbehandlingsregler

Forvaltningslovens regler skal følges i saksbehandlingen

Det vises til Avtale om omplassering av overtallige § 5 punkt 5.1, og Reglement for attføring i Oslo kommune og Regler om fortrinnsrett i forbindelse med virksomhetsoverdragelse.

Likestillingsaspektet skal omtales i såvel ansettelsesmyndighetens innstilling som i organisasjonenes uttalelse i alle ansettelsessaker der det er søkere fra begge kjønn, jf. Avtale om likestilling § 7 punkt 7.3.
Når det gjelder ankebehandling i forhold til likestillingsaspektet, vises det til Avtale om likestilling § 7 punkt 7.3 tredje ledd.

Tillitsvalgte som deltar direkte eller indirekte i ansettelsessaken har taushetsplikt i henhold til de til enhver tid gjeldende bestemmelser, jf. bl.a. straffeloven
§ 121 og forvaltningsloven § 13.

§ 5 Uenighet i ansettelsessaker

I tilfelle der det ikke oppnås enighet om ansettelse, tar virksomhetsleder saken opp med organisasjonene på nytt innen en uke. Dersom det fortsatt er uenighet om den som innstilles som nr. 1, skal virksomhetsleder sende saken til vedkommende byrådsavdeling til endelig avgjørelse.

I kommunale foretak iht. kommuneloven kap. 11 går saken til styret, som treffer endelig vedtak.

§ 6 Tvistebestemmelse

Tvist om forståelse av denne avtale som ikke blir løst ved forhandlinger mellom Oslo kommune og vedkommende organisasjon kan hver av partene bringe inn for Arbeidsretten.

Før en organisasjon tar ut stevning skal kommunen og forhandlingssammenslutningene informeres om saken.

§ 7 Varighet

Denne avtale trer i kraft fra 01.04.2002 og gjelder til 31.12.2003. Så fremt avtalen ikke sies opp av en av partene med 3 – tre – måneders varsel, gjelder den videre for 1 år av gangen.