Oslo kommune: Del C Avtale om kontaktutvalg i Oslo kommune

§ 1 Hjemmelsgrunnlag - partsforhold

Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens § 4. Når det gjelder partsforhold, vises til Hovedavtalens § 2.

§ 2 Formål

Kontaktutvalget skal være et organ for gjensidig informasjon og rådslagning mellom kommunen sentralt og forhandlingssammenslutningene.

§ 3 Sammensetting

Kontaktutvalget har til sammen inntil 14 medlemmer og er sammensatt av inntil 7 representanter fra Oslo kommune, inkludert representant for den politiske ledelse, og 4 representanter fra KAH, 1 representant fra UHO, 1 representant fra YS-K, Oslo og 1 representant fra Akademikerne - Kommune.

§ 4 Mandat

4.1

Kontaktutvalget skal som informasjons- og rådslagningsorgan ta opp til behandling saker:
a. om informasjon om byrådets budsjettforslag.
b. om større organisasjonsendringer og omstillingsprosesser.
c. som har prinsipiell betydning for sysselsetting av kommunalt ansatte.
d. om kommunens personalpolitikk.
e. som gjelder større og/eller prinsipielle spørsmål vedrørende gjennomføring av konkurranseutsetting og konkurranseutsettingsprosesser.
f. hver av partene ønsker å informere om eller ønsker drøftet i utvalget.

4.2

Kontaktutvalget skal dessuten behandle:

a. ankesaker i henhold til Avtale om medinnflytelse/medbestemmelse i Oslo kommune § 5. Ved uenighet i Kontaktutvalget oversendes anken samt kontaktutvalgets uttalelse til Byrådet til endelig avgjørelse.

b. tvist om forståelsen av Avtale om medinnflytelse/medbestemmelse i Oslo kommune, jf. Avtale om medinnflytelse/medbestemmelse i
Oslo kommune § 7.

4.3

Utvalget skal fastsette retningslinjer som nevnt i Opplærings- og utviklingsavtalen § 7, 3. ledd.

4.4

Utvalget er tillagt oppgaver i henhold til Avtale om likestilling §§ 4 og 7.3.

§ 5 Leder - møter

Oslo kommune oppnevner lederen for Kontaktutvalget i Oslo kommune. Byrådsavdeling for service- og organisasjonsutvikling stiller sekretær til disposisjon for utvalget, og har ansvaret for saksliste og referat ved utvalgets møter. Saker som utvalgets medlemmer ønsker tatt opp, meddeles Byrådsavdeling for service- og organisasjonsutvikling.

§ 6 Saksbehandling

Utvalget fastsetter selv regler for saksbehandlingen i Kontaktutvalget, herunder også regler for den forberedende behandling.

Dersom utvalget finner det hensiktsmessig kan det opprettes arbeidsutvalg bestående av en representant fra arbeidsgiversiden og en representant fra arbeidstakersiden.

Utvalget kan ved behandling av saker tilkalle til sine møter representanter for byrådsavdelingene med særlig kompetanse innenfor saksområdet.

§ 7 Tvistebestemmelse

Tvist om forståelse av denne avtale som ikke blir løst ved forhandlinger mellom Oslo kommune og vedkommende organisasjon kan hver av partene bringe inn for Arbeidsretten.

Før en organisasjon tar ut stevning skal kommunen og forhandlings- sammenslutningene informeres om saken.

§ 8 Varighet

Denne avtale trer i kraft fra 01.04.2002 og gjelder til 31.12.2003. Så fremt avtalen ikke sies opp av en av partene med 3 – tre – måneders varsel, gjelder den videre for 1 år av gangen.