Ny pensjonsordning i FUS i 2016

Her har vi samlet ofte stilte spørsmål om den nye pensjonsordningen i FUS etter hovedtariffoppgjøret i  2016.

Hva skjedde med pensjonsordningen i årets oppgjør?


Som erstatning for gjeldende ytelsesordning ble det avtalt såkalt hybridordning. Pensjonsløsningen innebærer:

  • Alderspensjon etter tjenestepensjonsloven (hybridpensjon)
  • Sparesats på 7 prosent, inklusive 2 prosent fra arbeidstaker
  • Regulering av pensjonsbeholdning med nullgaranti
  • Livslang pensjon
  • Lønnskompensasjon til de som får et beregnet tap

Mer om resultatet

Avtalen vi har inngått på pensjon sikrer de ansatte en trygg og god pensjon. Vi har fått en 7 prosent hybridpensjon. Det er første gang Utdanningsforbundet har inngått en tariffavtale med hybridpensjonsordning.

Maksimal sparesats

Dette er maksimal sats etter tjenestepensjonsloven. Arbeidsgiver betaler 5 prosent, og må dessuten betale et tillegg på om lag 1 prosent for kvinner. Ettersom de fleste ansatte i barnehagene er kvinner, betyr dette i praksis en sparesats på 8 prosent. Arbeidstaker skal som i dagens ordning betale inn 2 prosent.

Kollektiv forvaltning. Nullgaranti

Ordningen skal forvaltes kollektivt. Pengene blir plassert i aksjer og verdipapirer og all avkastning går inn i den enkeltes pensjonsbeholdning. Ordningen er dessuten sikret slik at pensjonsbeholdningen til den enkelte ikke går ned i verdi fra ett år til det neste, for eksempel ved fall på aksjebørsen.

Lønnskompensasjon

De aller fleste i FUS får en minst like god pensjon som i dagens ytelsesordning. Det er avtalt en kompensasjonsordning for dem som kommer dårligere ut. Slik beregnes kompensasjonen:

Det er foretatt beregninger som gir prognoser for hva den fremtidige pensjonen ville blitt med dagens ordning. Denne blir sammenlignet med opptjening i ny pensjonsordning + opptjent fripolise fra dagens ordning. Disse beregningene er basert på nokså nøkterne forventninger om avkastning. Hvis den nye ordningen gir lavere pensjon, får den ansatte en kompensasjon for dette. Kompensasjonen betales som et tillegg til lønnen og betales ut så lenge du er ansatt i barnehagen eller i andre FUS-barnehager.

Ansatte over 52 år som taper på overgang for ny ordning får kompensert dette tapet fullt ut. Ansatte mellom 35 og 52 år som taper på overgangen, Ansatte mellom 35 og 52 år, får utbetalt kompensasjon for beregnet tap over 1000 kr. pr år.
Alle ansatte i FUS vil få et brev som viser disse beregningene.

Hva med uførepensjon, etterlattepensjon og AFP?

Partene er enig om en ny etterlattepensjon, og ble i forhandlingene i juni enig om en ny uførepensjon. Partene er enig om å videreføre dagens AFP-ordning, men vil oppta nye samtaler om fremtidig AFP-ordning når partene er enig om det.

Når skal den nye pensjonsordningen iverksettes?

Dagens ytelsesordning avvikles fra 31. desember 2016 og erstattes av hybridordningen som iverksettes med virkning fra 1. januar 2017.