Sykepenger

Stortinget har vedtatt endringer i reglene for sykepenger og omsorgsdager grunnet Korona-situasjonen.

Arbeidsgiverperiode

Vanligvis betaler arbeidsgiveren opptil de første 16 dagene av sykefraværet, kalt arbeidsgiverperioden. Nå er det gjort et unntak for sykefravær som gjelder koronaviruset.

Med de nye reglene skal arbeidsgiver betale lønnen de første 3 dagene dersom fraværet er korona-relatert. Arbeidsgiver får nå refusjon fra NAV allerede fra dag 4.

Arbeidsgiver har rett til refusjon fra dag 4 i følgende tilfeller:

 • Arbeidsgiver har rett til refusjon dersom sykefraværet skyldes korona. Det innebærer at arbeidstaker enten er smittet, mistenkt smittet eller i lovpålagt karantene.
 • Arbeidsgiver kan få refusjon for fraværsdager fra og med 16. mars.

Når kan jeg nytte egenmelding ved sykdom?

Med egenmelding menes at du melder fra til arbeidsgiver om sykdom, uten å legge frem legeerklæring.

Den midlertidige utvidede retten til å benytte egenmelding for opptil 16 kalenderdager opphørte fra 1. juni. Følgende gjelder nå:

 • Arbeidsgiver kan fortsatt velge å godta egenmelding i hele arbeidsgiverperioden - de 16 første dagene.
 • Hvis du ikke har slik avtale med arbeidsgiver, trenger du sykmelding fra fjerde dag.
 • Du må ha arbeidet hos arbeidsgiver i minst 2 måneder for å få rett til å bruke egenmelding.

Mange av Utdanningsforbundets medlemmer har avtalt utvidet egenmelding. Det må undersøkes hva som gjelder på den enkelte arbeidsplass.

Er du blitt testet og har fått påvist koronasmitte, får du sykmelding hos lege. Du har også rett til å få en sykmelding hvis legen antar at du er smittet, eller hvis du er pålagt å være i karantene.

Når har jeg rett på sykepenger?

Dersom du har fravær på grunn av covid-19 eller mistanke om slik sykdom, har du rett til sykepenger. Retten gjelder bare så langt fraværet fører til tap av pensjonsgivende inntekt.

For rett til sykepenger må følgende være oppfylt:

 • Du må være arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelsesom klart skyldes egen sykdom eller skade.
 • Du må ha vært i jobb i minst fire uker.
 • Du må tape pensjonsgivende inntekt på grunn av arbeidsuførheten.

Det er et vilkår at inntektsgrunnlaget for sykepenger utgjør minst 50 prosent
av grunnbeløpet (1/2 G). Denne inntektsgrensen gjelder ikke for sykepenger i arbeidsgiverperioden.

Dersom din arbeidsplass er tilknyttet en tariffavtale kan tariffavtalen gi bedre rettigheter enn det som følger av loven. Dersom du er omfattet av hovedtariffavtalen (KS) vil du for eksempel ha rett til sykelønn fra første dag dersom du har tiltrådt stillingen. Også andre tariffavtaler har tilsvarende bestemmelser.

Hva får jeg utbetalt i sykepenger?

Vanligvis betaler arbeidsgiver opptil de første 16 dagene av sykefraværet, kalt arbeidsgiverperioden.

For sykefravær som gjelder koronaviruset, er arbeidsgiverperioden på 3 dager.

NAV beregner som hovedregel sykepengegrunnlaget utfra din ukeinntekt omregnet til årsinntekt. Det gis imidlertid ikke sykepenger utover 6 ganger grunnbeløpet fra NAV. Det utbetales sykepenger kun for de dagene du skulle ha arbeidet.

Det er likevel slik at mange arbeidsgivere forskutterer sykelønn til arbeidstakerne, for så å søke refusjon fra NAV. I slike tilfeller utbetaler mange arbeidsgivere også sykelønn utover 6 ganger grunnbeløpet. Et eksempel på dette er Hovedtariffavtalen (KS) § 8 punkt 8.2.2 hvor det står at «arbeidstaker har rett til full lønn under sykdom».

Hva er arbeidsgivers plikter når jeg er sykmeldt?

De alminnelige regler for oppfølging og tilrettelegging av syke/delvis syke arbeidstakere gjelder.

Arbeidsgiver skal sørge for kontinuerlig oppfølging av sykmeldte ved hjelp av ulike tiltak. Det skal ved lengre tids sykmelding utarbeides oppfølgingsplaner, og det kan være nødvendig med tilrettelegging av arbeidsforholdene.

Arbeidsgiver skal sørge for at det lages en oppfølgingsplan så snart som mulig og senest innen fire ukers sykmelding.

Loven krever at du som sykmeldt skal prøve deg i arbeidsrelatert aktivitet så tidlig som mulig og senest innen 8 uker, med mindre tungtveiende grunner hindrer aktivitet. Oppfølgingsplanen er derfor et viktig ledd i at du som arbeidstaker skal kunne komme tilbake i arbeid så raskt som mulig. Ved lengre tids sykmelding skal arbeidsgiver også kalle inn til dialogmøter.

 • 4 uker - Oppfølgingsplan
 • 7 uker - Dialogmøte
 • 9 uker - Innsending til NAV
 • 26 uker - Deltakelse på dialogmøte

Arbeidsgiver bestrider sykmelding, hva gjør jeg?

Det hender at arbeidsgiver bestrider en sykmelding. Bakgrunnen for det kan være at arbeidsgiver mistenker at fraværet skyldes noe annet enn sykdom, for eksempel en arbeidskonflikt eller annet som medfører at vilkårene for sykepenger ikke er oppfylt.

I slike tilfeller bør du straks henvende deg til NAV, som så må ta stilling til om arbeidsgiveren er forpliktet til å utbetale sykepenger eller ikke. Finner NAV at sykepengerett foreligger, forskutterer NAV sykepenger til deg og sender refusjonskrav til arbeidsgiver.

Hvor lenge har jeg rett til å motta sykepenger?

Du kan få sykepenger i inntil 52 uker.

Tidsbegrensningen gjelder enten du er helt eller delvis sykmeldt. Det vil si at hver dag med delvis sykmelding, teller som én dag av stønadsperioden.

Hvordan opptjener jeg ny rett til sykepenger?

For å få ny rett til sykepenger etter å ha mottatt sykepenger til maksimaltid, må du ha være helt arbeidsfør i 26 uker etter at du sist fikk sykepenger.

Du anses ikke som helt arbeidsfør så lenge du mottar sykepenger eller arbeidsavklaringspenger.

Derimot hvis du mottar tjenestepensjon fra tjenestepensjonsordning eller uføretrygd fra NAV vil du opptjene ny rett til sykepenger ved å være tilbake i arbeid i restarbeidsevnen i 26 uker jf. folketrygdloven § 8-12 tredje ledd og TRR-2013-00622. 

Du kan tjene opp ny rett til sykepenger, uten å samtidig ha tjent opp ny rett til arbeidsgiverperiode. Rett til ny arbeidsgiverperiode forutsetter som hovedregel at du er tilbake i arbeid i henhold til arbeidskontrakten i 16 dager.

Omsorgspenger

Omsorgspenger er mest kjent som “hjemme med sykt barn-dager". Dette er omsorgsdager du bruker når du må være borte fra jobb fordi barnet ditt for eksempel er blitt forkjølet.

Du kan bruke omsorgsdager ut kalenderåret barnet fyller 12 år. Hvis barnet er kronisk sykt eller har en funksjonshemning, kan du ha rett på omsorgspenger ut kalenderåret barnet fyller 18 år.

Stortinget har vedtatt endringer i reglene for omsorgspenger grunnet Korona-situasjonen:

 • Du kan bruke omsorgsdager når du må holde barn hjemme fra barnehage eller skole av særlige smittevernhensyn til barnet eller andre familiemedlemmer som barnet bor med.
  • Barnehagene og skolene åpnes delvis fra 20. og 27. april med nødvendige smitteverntiltak på plass. Foreldre må vise legeerklæring for å få omsorgspenger for barn som holdes hjemme fra åpne barnehager og skoler på grunn av koronapandemien.

 • Antall omsorgsdager er doblet:
  • 20 omsorgsdager per kalenderår når du har ett eller to barn
  • 30 omsorgsdager per kalenderår når du har tre eller flere barn
  • Hvis du er alene om omsorgen, dobles antall dager

 • Arbeidsgiverperioden for omsorgsdager er redusert fra 10 til 3 dager. NAV overtar utbetaling av omsorgspenger fra dag 4.