Nye regler for ansettelse

Fra 1. januar 2019 er fast ansettelse definert i arbeidsmiljøloven. Formålet med lovendringen er å skape større klarhet i hva som ligger i fast ansettelse.

En definisjon av fast ansettelse lovfestes fra 1. januar 2019.

Publisert 01.02.2019 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Hovedregelen i norsk arbeidsliv er fast ansettelse. Etter arbeidsmiljøloven (aml.) kan det kun unntaksvis avtales midlertidig ansettelse. Mens vilkårene for midlertidig ansettelse følger av loven, har det ikke vært lovfestet en definisjon av hva som menes med fast ansettelse. Dette er endret fra 1. januar 2019. I aml. paragraf 14–9 (1) er det nå inntatt følgende legaldefinisjon:

«Med fast ansettelse menes i denne lov at ansettelsen er løpende og tidsubegrenset, at lovens regler om opphør av arbeidsforhold gjelder, og at arbeidstaker sikres forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt stillingsomfang».

Formålet er å skape større klarhet i hva som ligger i fast ansettelse. Legaldefinisjonen bygger på momenter utviklet i rettspraksis og kodifiserer dermed gjeldende rett.

Ansettelsen må være tidsubegrenset og arbeidstaker skal ha fullt stillingsvern

En fast ansettelse er tidsubegrenset, og ansettelsen er ikke knyttet til ferdigstillelse av et bestemt arbeid. Videre har en fast ansatt arbeidstaker fullt stillingsvern etter bestemmelsene i aml. kapittel 15.

Fast ansettelse innebærer forutsigbarhet for arbeid og dermed lønnsinntekt. Samtidig stilles det ikke noe minstekrav til arbeidsomfang. Stillingen kan være alt fra en fulltidsstilling til en liten deltidsstilling.

Legaldefinisjonen tydeliggjør at det må avtales et konkret arbeidsomfang for at ansettelsesforholdet skal kunne anses som en fast ansettelse. Det må avtales et reelt stillingsomfang og arbeidsgiveren vil plikte å tilby arbeid etter stillingsomfanget. Tilsvarende vil arbeidstakeren være sikret et visst arbeidsomfang og plikte å yte arbeid. Hvis arbeidsgiver ikke tilbyr arbeid som avtalt, har arbeidstakeren krav på lønn så lenge vedkommende stiller seg disponibel.

Det avtalte arbeidsomfanget kan ikke være lavere enn arbeidsgivers forventede arbeidskraftbehov ved ansettelsen. Hvis arbeidsgiver rett etter ansettelsen øker arbeidsomfanget med merarbeid i stor eller varierende utstrekning, kan det utgjøre en omgåelse av kravet til et reelt stillingsomfang.

Ikke krav om løpende lønnsytelse

Hvis arbeidstakeren er sikret forutsigbarhet med tanke på arbeidsomfang når arbeidet skal utføres og lønnen utbetales, kan det avtales at lønnsutbetalingen skal skje ved hver arbeidsperiode. Det kan da foreligge et fast ansettelsesforhold selv om lønnsutbetalingen ikke er løpende. Et eksempel kan være en ansatt som jobber noen måneder hver sommer og rundt juletider, og som kun får lønn i de periodene.

I aml. paragraf 14–6 (1) (j) fremgår det at ved periodevist arbeid skal arbeidsavtalen fastsette eller gi grunnlag for å beregne når arbeidet skal utføres. Informasjonen kan gis som en angivelse av når arbeidet skal utføres, eventuelt ved en henvisning til en arbeidsplan. Formålet er å utelukke at arbeidstakeren må stå til disposisjon for arbeidsgiver hele tiden og likevel kun være sikret en deltidsjobb.

Lovendringen begrenser ikke adgangen til å bruke tilkallingsvakter. Mange arbeidsgivere inngår ofte rammeavtaler om vilkårene som skal gjelde ved tilkallingen. For at en tilkalling skal være lovlig, må imidlertid vilkårene for midlertidig ansettelse være oppfylt.

Hvis tilkallingen fyller et varig arbeidskraftsbehov, kan arbeidstakeren i stedet kreve fast ansettelse.

En arbeidstaker kan bringe en sak inn for domstolene for en vurdering av om vilkårene i aml. paragraf 14–9 (1) er oppfylt. Hvis arbeidsavtalen ikke oppfyller vilkårene som stilles til et fast ansettelsesforhold, må ansettelsesforholdet anses som (gjentatt) midlertidig ansettelse. Hvis vilkårene for midlertidig ansettelse ikke er oppfylt, og det da heller ikke foreligger lovlig midlertidig ansettelse, kan retten etter påstand fra arbeidstaker avsi dom for fast ansettelse i tråd med aml. paragraf 14–9 (1).

 Artikkelen stod på trykk i Utdanning 2/2019

Signert

Susanne Azevedo Stirø

advokatfullmektig