Manglende utbetaling av lønn og feriepenger

Som arbeidstaker kan man oppleve at arbeidsgiver ikke utbetaler lønn eller feriepenger til avtalt tid. Årsaken kan være at arbeidsgiver ikke kan betale.

Vi ser gjennom saker stadig flere eksempler på at private barnehager kommer opp i økonomisk uføre der arbeidsgiver ikke kan betale ut lønn eller feriepenger.

Det er også viktig å være oppmerksom på pensjonsforholdene i barnehagen i den forbindelse. Det er eksempler i saker på at barnehagen ikke har betalt pensjonspremie for en bestemt periode, og i verste fall at pensjonsinnskuddet til de ansatte ikke overført til forsikringsselskapet.

Dersom arbeidsgiver ikke kan betale ut lønn eller feriepenger, kan virksomheten slås konkurs.

Det er viktig å ha vite hva man skal gjøre i slike situasjoner. Nedenfor følger kort informasjon om fremgangsmåten og hva som er å viktig å passe på i slike sammenhenger.

Ta kontakt med arbeidsgiver

Det er viktig at man først tar kontakt med arbeidsgiver for å vite hvorfor man ikke har fått lønn og/eller feriepenger man har krav på.

Man må uansett ikke vente for lenge før man går videre med saken. 

Hvis tiden går, kan man tape rettigheter

hos den statlige lønnsgarantien.

NAV Lønnsgaranti

Lønnsgarantien skal sikre at arbeidstaker får utbetalt lønn, feriepenger og annet arbeidsvederlag som du har til gode, men som arbeidsgiver ikke er i stand til å betale på grunn av konkurs, offentlig skifte av insolvent dødsbo, tvangsavvikling av selskap og offentlig administrasjon av forsikringsselskap eller bank. Det viktige er fristene:

  • Lønnskravet må ikke ha forfall lenger tilbake enn 12 måneder før den dagen begjæring om konkurs kom inn til tingretten (fristdagen). Denne fristen er absolutt.

  • Feriepenger opptjent i samme år som fristdagen og året før.

Etter konkursåpning dekkes krav i inntil 1 måned regnet fra konkursåpningsdagen. Dette gjelder også hvis det er avtalt eller lovfestet lengre oppsigelsestid.

Det er altså viktig å følge opp lønns- og feriepengekravene – og sikre at man ivaretar fristene overfor NAV Lønnsgaranti.

Er man passiv, og venter på at andre skal begjære arbeidsgiver konkurs, risikerer man at kravene lønns- og feriepengekravene blir for gamle til å kunne dekkes av garantien. Man kan derfor bli nødt til å sørge for at det blir åpnet konkurs.

Begjæring om konkurs

Bestemmelsene om konkursbegjæring følger av konkursloven §§ 63, 66 flg.

Hvis det varsles om at lønn ikke vil bli utbetalt neste måned, bør arbeidsgiver få et tilsvar med en gang. Eksempel på tilsvar til arbeidsgiver:

«Vi viser til henvendelse fra arbeidsgiver dd.mm.åååå.

Arbeidsgiver varsler her at det ikke vil bli lønnsutbetaling neste måned grunnet manglende/redusert tilskudd fra kommunen for inneværende kvartal.

Dersom lønnsutbetaling uteblir, varsles med dette påkrav fra de ansatte/Utdanningsforbundets medlemmer. Arbeidsgiver vil da gis 1 ukes frist for betaling. Ved manglende utbetaling etter påkrav vil kravet forfølges videre betalingsoppfordring (konkursvarsel)».

Etter at konkurs er åpnet, må man søke lønnsgarantidekning ved å melde kravet sitt til bostyrer.

Konkursrådet

Konkursrådet har laget ferdige maler, blant annet konkursbegjæring, på sitt nettsted konkursrådet.no.

Artikkelen stod på trykk i Utdanning 20/2017

Signert

Avbildet: Endre Lien
Endre Lien

Advokat Utdanningsforbundet