Staten

Spørsmål rundt koronakrisen?

På vår temaside samler vi aktuelle spørsmål og svar for våre medlemmer. Du finner også annen relevant informasjon fra Utdanningsforbundet.

Nyheter fra statlig tariffområde

Fyll ut feltene

Lønnskalkulator (pr. september 2017)

Resultat

Mer om tariffområdet staten

Staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) forhandler på vegne av alle statlige virksomheter. KMD har ansvaret for den sentrale arbeidsgiverfunksjonen i staten.

Utdanningsforbundet har ca 2200 medlemmer i det statlige tariffområdet. Om lag halvparten er ansatt i universitets- og høgskolesektoren. Andre medlemmer er ansatt i ulike statlige virksomheter som Statped, fylkesmannsembetene, Bufetat, arbeids- og velferdsetaten (nav), departementer og direktorater, forsvarets høgskole, konfliktråd, samt undervisningspersonalet ved de samiske skolene.

Utdanningsforbundet forhandler hovedtariffavtale, hovedavtale og en rekke særavtaler gjennom hovedorganisasjon Unio, som er part i avtalene. Utdanningsforbundet har egne partsrettigheter i lokale forhandlinger.