Tariffhistorien

Oversikt over utfallet av lønnsoppgjørene i KS-området fra 2004, og hvilke tariffområder Utdanningsforbundet har tatt ut medlemmer i streik.

2003

Streik i Portveien barnehage mot NAVO (tidigere navn på Spekter) januar-oktober.
Utdanningsforbundet krevde tariffavtale, medlemmene i streik sa opp sin stilling og streiken ble avblåst.

2004

Ingen streiker.

Meklingsløsning i KS-området. Det første hovedoppgjøret etter at forhandlingsansvaret for lærerne ble overført fra staten til KS i 2003. Lærerne kom gjennom det første oppgjøret med KS uten konflikt. Unio, som den gang het UHO, slo tilbake KS’ forsøk på å forringe skoleverkets lønns- og arbeidsvilkår og sørget for å bevare sentrale elementer i lærernes lønns- og avtalestruktur.

2005

Ingen streiker.

Forhandlingsløsning i KS-området.

2006

Demonstrasjonsstreik mot KS på grunn av forslag om ny arbeidstidsavtale til lærerne.

Meklingsløsning i KS-området. Oppgjøret kom til slutt i havn etter en lang og svært vanskelig mekling. I tillegg til lønn var lærernes arbeidstidsavtale en del av forhandlingene og meklingen.

2007

Streik ved Den internasjonale skolen i Bergen. Utdanningsforbundet streiket for tariffavtale. Streiken førte fram og ga tariffavtale.

Forhandlingsløsning i KS-området.

2008

Unio-streik i KS-området og Oslo kommune. Meklingsløsning for LO, YS og Akademikerne. Unio aksepterte ikke og tok medlemmer ut i streik. Etter en 12-dagers streik ble KS og Unio enige om en tilleggsprotokoll fra meklingsmannen og streiken ble avsluttet. Pensjon og likelønn var tema i oppgjøret. Partene sendte brev til regjeringen med krav om en likelønnskommisjon.

2009

Ingen streiker.

Meklingsløsning i KS-området. Det store stridsspørsmålet var pensjon og en videreføring av bruttoordningen i offentlige tjenestepensjoner.

2010

Kommunestreik (KS-området). Unio, LO og YS går ut i streik. Uenighet om økonomi og avsetning til lokal pott. Kom til enighet om økonomi og fikk redusert lokal pott. Etter 13 dager i streik var det ny mekling som førte frem til et anbefalt forslag, og streiken ble avsluttet. Lærergruppen og stillinger med krav om høgskoleutdanning fikk ekstra uttelling på bakgrunn av tilleggsprotokollen fra 2008.

2011

Unio-streik i Spekter Helse.

Forhandlingsløsning i KS-området.

2012

Kommunestreik (KS-området). Unio, LO og YS går ut i streik. Etter 12 dagers streik ble partene enige om frivillig mekling. Meklingen førte frem og streiken ble avsluttet. Det var også streik i staten og Oslo kommune dette året.

2013

Ingen streiker.

Forhandlingsløsning i KS-området.

2014

Utdanningsforbundet ut i lærerstreik i KS-området. Meklingsløsning for Unio, LO, YS og Akademikerne, men medlemmene i Utdanningsforbundet stemmer nei til den anbefalte løsningen. Etter nei i uravstemning tar Utdanningsforbundet ut lærere i streik. Tema er lærernes arbeidstidsavtale. 8000 medlemmer var i streik i 40 kommuner og fylkeskommuner. Streiken varte i 62 dager.

2015

Streik ved Heltberg gymnas. Utdanningsforbundet streiket for tariffavtale for våre medlemmer. Streiken førte fram og ga tariffavtale.

Forhandlingsløsning i KS-området – iverksetting av garantilønnsystemet.

2016

Ingen streiker.

Forhandlingsløsning for hele KS-området. Det er første gang siden Unio ble stiftet i 2001 at det blir løsning uten mekling i et hovedoppgjør. Alle stillinger med høyere utdanning er samlet i en felles gruppe (Gruppe 2) og alle lønnsstigene blir like for grupper med likt utdanningsnivå og alle får 16-årstrinn.

2017

Streik i Spekter. Utdanningsforbundet streiket for pensjonsordning i Akasia-barnehagene på linje med øvrige private barnehager, streiken førte fram og ga gjennomslag for hovedkravet om ytelsesordning.

Streik ved Skagerak International School. Utdanningsforbundet streiket for tariffavtale for våre medlemmer. Streiken førte fram og ga tariffavtale.

Forhandlingsløsning i KS-området.

2018

Ingen streiker.

Forhandlingsløsning i KS-området. Oppgjøret hadde en profil som ga bedre uttelling for arbeidstakere med universitets- og høgskoleutdanning. Arbeidstidsavtale for ansatte i barnehager var en del av oppgjøret.

2019

Ingen streiker.

I KS-området forhandlingsløsning for LO og YS. Unio og Akademikerne var i mekling. Særskilt sentral lønnsjustering for ansatte med 3- og 4-årig høyere utdanning. Partene ble i meklingen enige om to utvalg som frem til neste oppgjør skulle se på lønnsstatistikk for undervisningsstillingene og andelen av undervisningspersonale uten godkjent utdanning i skolen.

2020

Unio-streik i Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon (KA). Unio-streik etter at arbeidsgiver nektet å sikre framtidens ansatte i kirken dagens lønnsnivå. Streiken førte fram til et godt resultat.

I KS-området et unntaksår som var sterkt preget av koronapandemien. Anbefalt forslag som senere fikk nei i uravstemning i Utdanningsforbundet og Norsk Sykepleierforbund. Øvrige forhandlingssammenslutninger (minus Akademikerne) fikk forhandlingsløsning. Meklingsløsning med tilleggsprotokoller for Utdanningsforbundet og NSF.

Les mer om tidligere Unio-oppgjør og -streiker på Unios nettsider