Foredragsholdere – profesjonsetikk

Vi får ofte spørsmål fra arrangører av møter, kurs og konferanser om vi har forslag til aktuelle foredragsholdere som kan snakke om profesjonsetikk. Her finner du en liste over aktuelle fagfolk som kan kontaktes!

Publisert 13.10.2014 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Vi har derfor kontaktet noen sentrale fagpersoner innen profesjonsetikk og bedt dem om å stille seg til rådighet for slike forespørsler. Responsen har vært svært positiv, og vi har derfor laget en oversikt over fagpersoner med variert kompetanse. Disse kan ansvarlige for arrangementer ta kontakt med dersom de har behov for innledninger og foredrag. I tillegg til kontaktinformasjon til den enkelte, finner du også informasjon om tema og/eller problemstillinger i tilknytning til profesjonsetikk som den enkelte har en særlig kompetanse til å innlede om.

Oversikten er ment som et hjelpemiddel til å finne fram til den kompetansen dere ønsker. Den forplikter ikke fagpersonene utover det å stille seg til rådighet for forespørsler. Konkrete avtaler gjøres mellom den enkelte arrangør og foredragsholder, og ikke via Utdanningsforbundet. Utdanningsforbundet er heller ikke ansvarlig for det faglige innholdet i innledninger og foredrag.

Tone Dyrdal Solbrekke er opptatt av å forstå det helhetlige ansvaret lærerrollen (og skolelederrollen) som profesjonsutøver innebærer, de komplekse dilemmaer en står i, og det å måtte handle ut fra «legitime kompromisser». Dette handler om at ansvar ikke privatiseres, men at en ser den enkelte profesjonsutøver som bærer av profesjonens faglige og moralske ansvar, og at profesjonen og den enkelte må stå i aktiv dialog. Det handler også om relasjonen mellom utdanning og profesjon og hvordan en hele tiden må reforhandle i dialog (deliberasjon) med andre hva som ligger til grunn for profesjonelt ansvar, og hvordan utdanning og profesjon kan jobbe med å kvalifisere den enkelte for dette ansvaret.

Du kan lese mer om Tone Dyrdal Solbrekke her

Filosof Øyvind Kvalnes er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI. Våren 2014 ga han ut boken Etikk for lærere på Universitetsforlaget. Han har i en årrekke holdt foredrag og seminarer om etikk i norsk arbeidsliv, blant annet i regi av Utdanningsforbundet. Kvalnes jobber praktisk med profesjonsetiske utfordringer. Hva innebærer de i hverdagen? Hvordan sortere hensyn som står mot hverandre og ta etisk forsvarlige valg?

Du kan lese mer om Øyvind Kvalnes her

Inger Marie Lindboe er dr.theol. og arbeider som førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun underviser på bachelor- og mastergradsstudiet i barnehagepedagogikk.

Lindboe har i mange år arbeidet med – og publisert artikler om – spørsmål i tilknytning til profesjonsetikk. Hun er særlig opptatt av menneskesyn, moralfilosofi, forbindelser mellom utdanning, kunnskap og etikk, forholdet mellom det personlige og det profesjonelle, samt flerkulturelle utfordringer og muligheter i praksisfeltet relatert til etiske perspektiver. Lindboe arbeider for tiden med tre prosjekter: Flerkulturell kompetanse i et profesjonsetisk perspektiv, realisering av likeverd for unge barn, samt utdanningskvalitet og læring på arbeidsplassen i arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning.

Du kan leser mer om Inger Marie Lindboe her

Lars Gunnar Lingås er fil.dr. og førsteamanuensis ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap. Han har filosofisk doktorgrad med bakgrunn som sosialarbeider og arbeid med profesjonsetikk. Lingås har utgitt en rekke artikler og fagbøker om sosialpolitikk, pedagogikk, humanisme, etikk og profesjonsetikk. Han var konsulent for Utdanningsforbundets arbeid med den profesjonsetiske plattformen. Hans bok Etikk for pedagoger kom i andre reviderte utgave i 2014.

Du kan leser mer om Lars Gunnar Lingås her

  • Geir Lippestad

Alle henvendelser skal gå gjennom Agnete Sommerset i Orator: agnete@orator.no

Geir Lippestad er advokat og foredragsholder. Han er svært opptatt av verdier og av ulike verdimessige dilemmaer man kan komme opp i. Lippestad ser på skoler og barnehagers rolle som hjørnesteiner i samfunnsbyggingen, og snakker om betydningen av at lærerne tar med seg grunnleggende profesjonsetiske verdier i utøvelsen av sitt pedagogiske yrke.

Du kan leser mer om Geir Lippestad her

Se også Orator for mer informasjon

Ingrid Lund er familieterapeut og forfatter. Hun arbeider som førsteamanuensis ved Universitetet i Agder. Ingrid Lund har arbeidet som lærer i grunnskolen og som spesialpedagog og i barne- og ungdomspsykiatrien. Hennes doktorgradsarbeid omhandler sårbare barn og unge som utfordrer omgivelsene med sin atferd. Hun har skrevet flere bøker og artikler som tar opp tematikk knyttet til atferdsutfordringer, med særlig vekt på relasjonelle utfordringer og muligheter både i skole og barnehage, samt utfordringer og muligheter i samarbeid mellom de systemene som barn og unge er en del av. De senere årene har hun holdt en rekke kurs for ansatte i skoler og barnehager.

Du kan lese mer om Ingrid Lund her

Frøydis Oma Ohnstad er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Hennes doktoravhandling handler om læreres profesjonsetikk. Hun underviser i pedagogikk ved grunnskolelærerutdanningene ved HiOA, og har i mange år vært lærer i grunnskolen, men også leder for praksisopplæringen ved høgskolen. Gjennom egen praksis i skolen og som leder av praksisfeltet, har Oma Ohnstad selv erfart mange av de etiske dilemmaer og vanskelige valgene som lærere daglig møter i yrkesutøvelsen.

Frøydis Oma Ohnstad har skrevet ulike artikler om emnet profesjonsetikk, og flere av disse er tilgjengelige på Utdanningsforbundets nettsider, under fanen Profesjonsetikk.

Hennes bok Profesjonsetikk i skolen. Læreres etiske ansvar ble først utgitt i 2010, og gir et grunnlag for å forstå en rekke etiske utfordringer som er knyttet til lærerprofesjonen. Boken er nå under revisjon for å inkludere Læreres profesjonsetiske plattform og forslag til hvordan denne kan brukes.

Oversikt over noen tema og/eller problemstillinger i tilknytning til profesjonsetikken

  • Etiske dilemmaer som lærer/barnehagelærer
  • Praktisk og caserelatert arbeid med etiske dilemmaer fra lærer-/ barnehagelærerprofesjonen – etiske analyser og etisk refleksjon
  • Profesjon, profesjonelt skjønn og profesjonsetikk
  • Lærerprofesjon og profesjonsetikk. Hva innebærer det å være profesjonell?
  • Lærerutdanning og profesjonsetikk – hvordan kan vi bruke den profesjonsetiske plattformen i arbeidet med lærerstudentenes etiske kompetanse?
  • Veiledning og profesjonsetiske utfordringer – (både veiledning med studenter, praksisveiledning, kollegaveiledning, mentorveiledning, med mer)
  • Arbeid med Lærernes profesjonsetiske plattform. Hvordan kan vi implementere plattformen i skole og barnehage?

Du kan lese mer om Frøydis Oma Ohnstad her

Jens Erik Paulsen er dr.art i filosofi og utdannet dialogisk praktiker. Han har bred erfaring med etikkundervisning for studenter i helseprofesjonene og ved politistudiet. Han er førsteamanuensis ved Politihøgskolen i Oslo og er der emneansvarlig for yrkesetikkundervisningen for avgangsstudentene.

Du kan leser mer om Jens Erik Paulsen her

Einar Øverenget har doktorgrad i filosofi og arbeider til daglig ved ACTIVA Humanistisk Akademi. Han arbeider spesielt med etikk- og verdispørsmål, menneskesyn og selvforståelse innen organisasjons- og lederutvikling i norsk og internasjonalt arbeidsliv.

Øverenget har lang erfaring i å knytte de humanistiske fagene opp mot aktuelle problemstillinger i arbeidslivet på en slik måte at kunnskapen blir anvendbar. En viktig del av hans arbeid med etikk er å vise hvordan etikken kan anvendes i praksis og ha betydning for de beslutningene som tas.

Øverenget har gjennom en årrekke arbeidet med dilemmatrening for medlemmer og tillitsvalgte i Utdanningsforbundet, og tar nettopp utgangspunkt i det profesjonetiske grunnlaget som tematiseres med lærerprofesjonens etiske plattform.

Øverenget er også opptatt av å gjøre filosofien tilgjengelig, og har skrevet en rekke bøker, blant annet Å bli sin egen venn (2005), Lykkens filosofi (2006), Livets øyeblikk (2007) og Hemmeligheter (2009). Høsten 2013 utga han boken Helstøpt, som nettopp beskriver en metodikk for å arbeide med etikk i praksis.

Einar Øverenget er også kjent som husfilosof i Nitimen og God Morgen Norge, og er spaltist i Magasinet Dagbladet.

Du kan leser mer om Einar Øverenget her

Dokumentarfilmskaper Trine Vollan viser filmen «Den gode lærer», med tilhørende innledning før filmen og etterfølgende samtale.

Vollan er filmskaper, forfatter og dramatiker, og underviser i drama og dramatikk.

Filmen handler om hva som gjør en god lærer, og har mangeårig lektor og rektor ved Nansenskolen på Lillehammer, Inge Eidsvåg, i hovedrollen. Læreryrket er under press fra mange kanter, og det ropes etter bedre lærere. Men er det nødvendigvis lærerne det er noe galt med? Filmen forsøker å si noe om hva en god lærer er, og hvordan vi sikrer oss gode lærere for fremtiden.

Filmen er 48 minutter lang.