Lærerprofesjonens etiske råd

Bak fra venstre: Alexander Meyer, Einar Øverenget, Tom Are Trippestad, Marius Andersen. Foran fra venstre: Birte Simonsen, Hilde Afdal, Caroline Brandth og Sine Charlotte Gade. Anne Kristine Bergem var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Eli Kristine Korsmo

Utdanningsforbundets landsmøte vedtok i november 2015 å opprette Lærerprofesjonens etiske råd. Rådet skal støtte opp om etisk forsvarlig praksis i utdanningssektoren.

Lærerprofesjonens etiske råd ble opprettet i 2016 og skal støtte opp om etisk forsvarlig praksis i utdanningssektoren til beste for barn, unge og voksne.

Rådet skal fremme verdiene i Lærerprofesjonens etiske plattform og har en fri og uavhengig stilling. Medlemmene ble oppnevnt etter en åpen nominasjonsprosess, og uavhengig av organisasjonstilhørighet. Rådet har ni medlemmer, hvorav fem av dem er fra profesjonen, og fire av dem har annen relevant kompetanse.

Utdanningsforbundet har, som landets største lærerorganisasjon, påtatt seg ansvaret for opprettelsen og driften av rådet i oppstartsfasen. På sikt kan dette endres, fordi rådet er opprettet for hele lærerprofesjonen i Norge.

Etter landsmøtevedtaket ble sentralstyret gitt i oppgave å utnevne medlemmene. Sentralstyret utnevnte rådsmedlemmene i sitt møte 14. april 2016.

Leder for rådet fra oktober 2018 er Hilde Wågsås Afdal, nestleder er Caroline Brandth.

I rådets første år 2016 var Alexander Meyer leder og Birte Simonsen nestleder. Deretter var Birte Simonsen leder og Caroline Brandth nestleder fram til oktober 2018.

Medlemmer

 • Hilde Wågsås Afdal (leder), professor ved avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Østfold. Ledet følgeforskningen «Etikk i profesjonell praksis: Et følgeforskningsprosjekt knyttet til Utdanningsforbundets implementering av Lærerprofesjonens etiske plattform» HiØ 2015:5.
 • Birte Simonsen, underviser ved lærerutdanningen ved Universitet i Agder. Tidligere dekan og leder for Nasjonalt råd for lærerutdanning. 
 • Caroline Brandth (nestleder), virksomhetsleder i Munkestien barnehage, Nesodden.
 • Alexander Meyer, lærer ved Rogne skule, Øystre Slidre (til oktober 2018). 
 • Marius Andersen, lærer ved Haukerød skole, Sandefjord. Marius har gjort seg bemerket som en ettertraktet foredragsholder etter «Sandefjordsaken».
 • Anne Kristine Bergem, lege og psykiater. Driver rådgivning og formidling og er leder i Norsk psykiatrisk forening. Hun er også fagrådgiver i Rådet for psykisk helse og i Barns Beste.
 • Sine Charlotte Gade, lektor ved Firda vidaregåande skule.
 • Tom Are Trippestad, professor ved pedagogikkseksjonen og Senter for utdanningsforskning ved Høgskolen i Bergen. Han sitter også styret for Høgskolen i Bergen.
 • Einar Øverenget, driver og eier av Activa humanistiske akademi. Filosof, forfatter og foredragsholder. Førsteamanuensis ved lærerutdanningen Høgskolen i Hedmark.
 • Cecilie Perez, lektor, Bytårnet skole (1–10-skole), prosjektansvarlig Vurdering for læring. (tidligere vara, inn som fast medlem fra oktober 2018).

Varamedlemmer

 • Ole Briseid, pensjonist og foredragsholder, tidligere ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet, samt lang erfaring fra arbeid med utdanningssaker i OECD, UNESCO og FN.
 • Bodil Jenssen Houg, mobbeombud, Buskerud fylkeskommune.
 • Madelène Leidland, nyutdannet, tidligere studentpolitiker.
 • Vibeke Solbue, førsteamanuensis, lærerutdanningen ved Høgskolen i Bergen.

Mandat for Lærerprofesjonens etiske råd 2020–2023

Formål

Lærerprofesjonens etiske råd skal støtte opp om etisk forsvarlig praksis i utdanningssektoren til beste for barn, unge og voksne. Rådet skal fremme verdiene i Lærerprofesjonens etiske plattform. Rådet skal bidra til økt bevissthet og kunnskap om lærerprofesjonens etiske ansvar og verdier, i samfunnet, i profesjonen og i lærerutdanningene. Rådet skal løfte fram profesjonsetiske utfordringer i faglige, pedagogiske og politiske sammenhenger der det er relevant for profesjonen. Rådet skal uttale seg fritt og være et rådgivende organ for profesjonen i prinsipielle etiske spørsmål. Rådet skal bidra til debatt, og videreutvikle forståelsen av profesjonsetikk.

Oppgaver

Lærerprofesjonens etiske råd skal løfte profesjonsetiske spørsmål av prinsipiell karakter inn i profesjonen og i samfunnsdebatten, ved for eksempel:

 • å løfte fram og uttale seg om spørsmål fra profesjonen som er av prinsipiell karakter
 • på selvstendig grunnlag uttale seg om profesjonsetiske spørsmål i utdanningssektoren
 • å skrive kronikker, artikler og holde foredrag, og foreslå relevant forskningsbaserte artikler til utdanningsforskning.no (Utdanningsforbundets forskningsformidling på nett)
 • å være en ressurs i lærerutdanningenes arbeid med profesjonsetikk
 • jevnlig dele aktuell informasjon med lærerorganisasjonene
 • delta på kurs og konferanser i alle deler av utdanningssektoren
 • å gi Utdanningsforbundet forslag til revideringer i Lærerprofesjonens etiske plattform

Sammensetning

Rådet består av fem representanter fra lærerprofesjonen med daglig arbeid i barnehage, skole, støttesystem og lærerutdanninger, og fire representanter med annen relevant fagkompetanse. Rådet skal ledes av en fra profesjonen.

Organisering og oppnevning

Ved oppnevning av nye medlemmer inviteres de andre lærerorganisasjonene til en åpen oppnevningsprosess. Medlemmene av rådet oppnevnes for fire år. Kontinuiteten i arbeidet sikres ved at medlemmer av rådet kan sitte i mer enn en periode.

Uttalelser og innlegg

Kontakt

Har du en sak eller et spørsmål du ønsker å sende inn til rådet, er dette rådets fellespostkasse: laereretikk@gmail.com Rådet besvarer alle henvendelser.