Landsmøteperioden 2015-2019

Veiskilt i ulike retninger mot blå himmel.

Landsmøtet 2015 la konkrete føringer for arbeidet med profesjonsetikk de neste fire årene.

Hva skjer i ny landsmøteperiode?

Landsmøtet i Utdanningsforbundet 2015 la konkrete føringer for videreføringen av arbeidet med profesjonsetikk de neste fire årene. Oppfølgingen av vedtakene vil gå langs to spor:

  • Utdanningsforbundets eget arbeid med profesjonsetikk
  • Opprettelsen av Lærerprofesjonens etiske råd

Landsmøtet 2015 vedtok at arbeidet med profesjonsetikk skal videreføres med utgangspunkt i følgende tekst i «Vi utdanner Norge», sak 6.1 Profesjonsutvikling og kvalitet:

Etisk forsvarlig praksis

Lærerprofesjonens etiske plattform er et felles uttrykk for våre grunnleggende verdier og vårt etiske ansvar overfor barn, unge og voksne, på arbeidsplassen og i samfunnet. Med en uttalt profesjonsetikk gjør vi det tydelig at vi, enkeltvis og i fellesskap, er forpliktet til å handle i tråd med våre profesjonelle verdier. Vi skal jevnlig diskutere etiske spørsmål knyttet til pedagogiske, didaktiske og faglige utfordringer og valg. Ved å ta dette ansvaret vinner vi tillit. Det gir oss mulighet til å utføre arbeidet med læring, utvikling og danning på en god måte.

Videreutvikling og styrking av profesjonsetikken generelt og Lærerprofesjonens etiske plattform spesielt vil være avgjørende for arbeidet med kvalitet og profesjonsutvikling framover. Gode prosesser og tiltak har lagt et viktig fundament, men fortsatt gjenstår mye arbeid. Vi skal derfor utvikle en ny strategiplan som forplikter på ulike nivåer. Arbeidet med profesjonsetikk må videreføres som en del av Utdanningsforbundets øvrige arbeid med politikk og profesjonsutvikling, for på denne måten ruste tillitsvalgte og alle medlemsgrupper i arbeidet for en etisk forsvarlig praksis.

Landsmøtet 2015 vedtok dette innsatsområdet:

Utdanningsforbundet skal være en pådriver for etisk forsvarlig praksis gjennom å styrke kunnskap om barnehagebarn og elevers rettigheter og videreutvikle arbeidet med profesjonsetikken generelt og med Lærerprofesjonens etiske plattform spesielt. Det utarbeides en strategisk plan for Utdanningsforbundets arbeid i 2016-2019.

Strategiplan for landsmøteperioden 2016-2019:

Last ned strategiplanen her

Når Utdanningsforbundet viderefører arbeidet med lærere og lederes profesjonsetikk er det et mål at Lærerprofesjonens etiske plattform skal være et godt utgangspunkt for å diskutere og gi støtte i faglige, etiske og politiske spørsmål på arbeidsplassen, i klubben og i offentligheten.

Strategiplanen er ment å gi en samlet retning for å videreutvikle arbeidet med profesjonsetikk på arbeidsplassene. Alle nivåer i organisasjonen kan bidra med å vise at etisk bevissthet er en selvfølgelig del av profesjonsutøvelsen i barnehager og skoler. Ved å utvikle og bruke faglige begrunnelser kan profesjonen i større grad påvirke utviklingen i utdanningssektoren og profesjonens rammebetingelser.

Gode prosesser og tiltak har lagt et viktig fundament for Utdanningsforbundets arbeid med profesjonsetikk, men fortsatt gjenstår mye arbeid. Den nye strategiplanen som er utviklet forplikter på ulike nivåer. Arbeidet med profesjonsetikk må videreføres som en del av Utdanningsforbundets øvrige arbeid med politikk og profesjonsutvikling. På denne måten vil vi ruste tillitsvalgte og medlemmer i arbeidet for en etisk forsvarlig praksis.