Samarbeid mellom kommunale tjenester

Som en oppfølging av rapporten fra ekspertgruppen om «inkluderende felleskap for barn og unge», har Utdanningsforbundet vedtatt 12 prinsipper for et helhetlig pedagogisk støttesystem. Prinsippene retter seg mot alle medlemsgrupper, og handler om å tenke helhetlig på kompetanse og ivaretakelse av alle barnehagebarn, elever og voksne i utdanningsløpet.

Prinsipp nr. 8, 9 og 12

En lokal veiledningstjeneste bygges med utgangspunkt i PP-tjenesten, som skal ha et formalisert samarbeid med andre kommunale tjenester, eksempelvis helsestasjon og barneverntjeneste. Tjenesten skal være fri og faglig uavhengig.

Et flerfaglig samarbeid i den lokale veiledningstjenesten organiseres gjennom én eller flere koordinatorer (kontaktpersoner).

Formaliserte krav til samarbeid mellom kommunale, fylkeskommunale, regionale og statlige tjenester.

Flere kommuner har i dag samlokalisert sine tjenester som retter seg mot utsatte barn og unge. Utdanningsforbundet mener dette er et godt utgangspunkt for en lokal veiledningstjeneste: en flerfaglig profil som sammen kan jobbe tettere på barnehage og skole for å bidra til å utvikle kompetanse og koordinerte tiltak. Det er fortsatt snakk om separate tjenester, med egne lovverk og mandat, men som har et formalisert samarbeid. Samtidig er det viktig at tjenestene som inngår i en slik lokal veiledningstjeneste har en avklart rolle- og ansvarsfordeling.

Utdanningsforbundet mener kompetansen hos regionale og statlige tjenester blir mer tilgjengelig gjennom et flerfaglig samarbeid organisert gjennom en koordinator. Da vil det være kommunen som skaffer kompetansen, ikke den enkelte tjeneste.

Opplæringsloven stiller krav til kommunene om å stille til disposisjon de ressursene som er nødvendig for å kunne oppfylle kravene i lovverket.

Til diskusjon

  1. Hvilken kompetanse dekkes av PP-tjenesten og hvilken kompetanse dekkes av andre tjenester i kommunen (i den lokale veiledningstjenesten som helhet?)
  2. Hvilke tjenester i deres kommune er naturlig for PP-tjenesten å ha et formalisert samarbeid med?
  3. Hva kan gjøres for å styrke det flerfaglige og tverrfaglige samarbeidet for å få til et bedre tilrettelagt tilbud i barnehage og skole?
  4. Hva innebærer det at PP-tjenesten er fri og faglig uavhengig?
  5. Hvordan kan PP-tjenesten bidra til å sikre et godt samarbeid med andre kommunale, fylkeskommunale, regionale og statlige tjenester?

Kilde: Thomas Nordahl mfl. 2018.