Spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning

Formålet med spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgivning er å gi en profesjonsrettet videreutdanning rettet mot praktisk yrkesutøvelse innen fagfeltet rådgivning. Gjennomført spesialistutdanning gir rett til tittelen spesialist i pedagogisk-psykologisk rådgivning.

Profesjonsområdet pedagogisk-psykologisk rådgiving har til oppgave å beskrive og gi råd om tiltak som fremmer læring, utvikling og dannelse hos barn, unge og voksne. Utdanningen skal være kunnskapsbasert og praksisnær.

Grunnutdanning og forpraksis

Opptak i spesialistutdanningen krever en relevant mastergrad (300 studiepoeng) før opptak. For godkjenning kreves minimum 330 studiepoeng. Videreutdanning (30 studiepoeng) utover master kan tas etter opptak, parallellt med spesialistutdanningen.

Før søknad om opptak til spesialistutdanningen forutsettes dokumentert minimum to års praksis fra virksomhet der søkeren har anvendt pedagogisk-psykologisk rådgivning.

Innholdet i spesialistutdanningen

Innholdet i spesialistutdanningen består av en kursrekke, veiledning, praksis og skriftlig arbeid fra fagfeltet pedagogisk-psykologisk rådgivning. Les mer om dette i lenkene nederst.

Godkjenning av spesialister

Utdanningen følger gjeldende vedtekter for godkjenning. Styret kan gjøre unntak for personer som er tatt opp i utdanningen etter tidligere vedtekter.

Kontaktpersoner i sekretariatet

 • Per Arneberg (kursinnhold), tlf. 24 14 20 76
 • Brit Adam (kurspåmelding), tlf. 24 14 20 79
 • Karianne Sangro Basteson, karsan@udf.no
 • Styreleder Eivind Herlofsen, eivind.herlofsen@gmail.com, tlf. 959 26 877

Kursstrukturen

Kursrekken omfatter 4 moduler obligatoriske spesialistkurs (obligatoriske kurs) og 60-80 timer (fritt valgte) kurs på spesialistnivå innenfor eget fordypningstema.

15 studiepoeng = 16 timer; tilsvarer to dagers kurs.

Obligatoriske kurs gjennomføres i 4 moduler hver på 2 dager.

 • Modul 1: Sakkyndighet og Etikk
 • Modul 2: Veiledning og Innovasjon 1
 • Modul 3: Veiledning og Innovasjon 2
 • Modul 4: Veiledning og Innovasjon 3

Kurs innenfor eget fordypningsområde velges fritt i et omfang tilsvarende minimum 8 dagskurs. De forutsettes å ha innhold som har relevans i forhold til studentens eget fordypningsområde og må være på spesialistnivå. Det søkes om å få kursene godkjent sammen med søknad om godkjenning som spesialist.

Videreutdanning utover rammen for godkjenningskravet (330 studiepoeng) kan søkes om å bli godkjent som kurs innenfor eget fordypningsområde.

Kursinnholdet skal være relevant for arbeidsområdet pedagogisk-psykologisk rådgivning og omfatte disse hovedområdene:

 • teorier, metoder og arbeidsredskaper for buk i praktisk-pedagogisk rådgivning
 • individ- og systemrettet arbeid
 • konsultasjon og veiledning
 • ledelse og organisasjonsutvikling
 • forvaltning og sakkyndighetsarbeid
 • etikk

Søknad fra kursholdere om godkjenning av fritt valgte kurs sendes styret for spesialistutdanningen i Utdanningsforbundet.

Kurs som er gjennomført før opptak godkjennes ikke.

Veiledning

I Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk psykologisk rådgiving, settes veiledning inn i et overordnet perspektiv der teori og praksis knyttes sammen og hever verdien av praksis og erfaringsbasert kunnskap.

Veiledningen skal synliggjøre praksis relatert til teori og at teori kan utledes av praksis. Praksisfeltet identifiseres og det utvikles forståelse relatert til den konkrete rådgivingshverdagen den enkelte står i. Forståelse, kunnskapsutvikling sammen med holdningsbearbeidelse utvikles over tid i refleksjon og diskusjon med kvalifisert veileder. Tidsaspektet i veiledningen, kravet til kurstilbudet, praksisnærhet og relevans for den enkelte deltaker er sentralt i veiledningen. Veiledningen skal ivareta totaliteten i Spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgivning, Utdanningsforbundet. Styret søker å ivaretar kvaliteten i videreutdanningen ved å sette høye krav til alle aspektene. Noe av spesialistutdanningen må læres gjennom reell praksis.

De fleste arbeidsfelt har tradisjon for at ferdigheter på høyt nivå er utviklet gjennom praksis. I yrker med høy integritet og fagbevissthet, både i håndverksyrker så vel som innen akademiske yrker er dette aspektet sentralt. Det er arbeidsmiljøet og utfordringene som identifiserer yrket og det er i følge med ”mester” og ”mentor” at ”lærling” blir veiledet og formet til ”svenn og mester”. Slik er det også for de fleste arbeidsområder for pedagoger, innen ledelse og pedagogisk-psykologisk rådgiving.

Rammeplanen for spesialistutdanningen i pedagogisk psykologisk-rådgiving ble hentet fra spesialiseringsordninger til akademikergrupper det er naturlig å sammenligne seg med. Spesialistutdanning innen pedagogisk-psykologisk rådgivning følger samme modell.

Spesialistutdanningen forutsetter veiledning av godkjent veileder i minimum 160 timer, jf. særavtale med KS. Minst 20 timer av veiledningen skal knyttes til det skriftlige arbeidet. Det obligatoriske skrivekurset inngår som en del av veiledningen.

Vi stiller følgende krav til veileder:

 • Veileder skal ha gjennomført spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgiving eller tilsvarende spesialistutdanning innen fagfeltet.
 • Etter søknad kan veileder uten godkjent spesialistutdanning godkjennes av styret. Dette forutsetter utdanning som fyller kravene til opptak til spesialistutdanningen og at veileder har arbeidet som pedagogisk-psykologisk rådgiver eller tilsvarende i minimum ti år. Nødvendig dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Veiledningen gjennomføres i løpet av spesialistutdanningen. Det vil si etter opptak i utdanningen. Så lenge veileder fyller kravene beskrevet over kan man bruke flere veiledere.

Det skal inngås en veiledningsavtale og veileder skal skrive en veiledningsrapport etter avsluttet veiledning. Det benyttes maler som finnes under Søknadsskjemaer.

Praksis

Gjennomført spesialistutdanning krever minimum fem års praksis, i gjennomsnitt minst 50 % stilling, fra aktivt arbeid innenfor arbeidsfeltet pedagogisk-psykologisk rådgiving.

Skriftlig arbeid

Det kreves innlevert og godkjent et skriftlig arbeid fra fagfeltet pedagogisk-psykologisk rådgivning.

Tema for det skriftlige arbeidet skal omhandle praksisrelaterte problemstillinger deltakeren i utdanningen står overfor i sitt daglige arbeid. Det skriftlige arbeidet knyttes opp mot deltakernes selvvalgte fordypningsområde.

Arbeidet skal ha karakter av et utviklings-, forsknings-, eller utredningsarbeid. Arbeidet skal beskrive god teoriforankret praksis og/eller ta for seg pedagogisk-psykologiske problemstillinger i et samfunnshistorisk, politisk eller utdanningspolitisk perspektiv. Det skriftlige arbeidet skal avspeile kandidatens evne til å integrere teori og praksis.

For å godkjennes skal arbeidet ha en klar struktur og dokumentere gode pedagogisk-psykologiske resonnementer. Det innebærer klare problemstillinger og teoretisk forankring av resonnementene som gjerne knyttes til praksisrelaterte utfordringer.

Det skriftlige arbeidet skal ha et akademisk nivå og omfang på 10-15 sider (font Times New Roman, str. 12, halvannen linjeavstand). Publiserte artikler kan være kortere.

Det skriftlige arbeidet utarbeides med bistand fra veileder, som et element i veiledningen som inngår i spesialistutdanningen.

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeidet er vanskelig å identifisere den enkelte søkers innsats, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

Søkeren bekrefter ved innsending i forbindelse med søknad om godkjenning som spesialist:

 • Dokumentasjon for søkerens medvirkning dersom arbeidet har flere forfattere.
 • At arbeidet ikke utgjør noen form for plagiat
 • At søkeren ikke har brukt arbeidet som skriftlig arbeid til annen spesialitet/fordypningsområde eller til grunnutdanningen. Semesteroppgaver, masteroppgaver, hovedoppgaver som knyttes til opptak i spesialistutdanningen godkjennes ikke som skriftlig arbeid.

Det er mulig å få underveisveiledning på skriftlig oppgave. Send den skriftlige oppgaven til karianne.basteson@utdanningsforbundet.no og merk e-posten med underveisveiledning. Oppgaven blir videresendt fagperson.

Eksempler på godkjente skriftlige oppgaver finner i høyre meny.

Godkjenning som spesialist

Samlet søknad om godkjenning som spesialist sendes Utdanningsforbundet. Søknaden skal inneholde oversikt over kurs og veiledning, kursbevis, veiledningskontrakt og -rapport, og skriftlig arbeid.

Kurs og veiledning skal fylles inn i Skjema for kurs og veiledning  og vedlegges søknaden.

Søknad sendes karianne.basteson@utdanningsforbundet.no, ev. pr. post: Utdanningsforbundet v/Karianne Sangro Basteson, postboks 9191 Grønland, 0134 Oslo.

Vedlikehold av godkjenningen

Det vises til Vedtekter for Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning, § 2.1.2 Godkjenning av spesialister og vedlikehold av godkjenningen.

Av de 100 timene (50 timer fra fylte 60 år) skal det dokumenteres deltakelse på: Kongresser, konferanser, workshops, faglige seminarer og/eller kurs (minimum 50 timer). Hvis kurset ikke er forhåndsgodkjent må det også sendes inn program.

15 studiepoeng = 16 timer; tilsvarer to dagers kurs.

Følgende dokumenterte aktiviteter kan falle inn under begrepet vedlikeholdsaktiviteter, og kan telle time for time:

 • Faglig undervisnings- og forelesningsvirksomhet.
 • Publikasjon/artikkel i fagtidsskrift (teller for 50 timer).
 • Kollegabaserte studiesirkler og veiledningsgrupper dersom det kan dokumenteres at deltakern eer spesialister i pedagogisk-psykologisk rådgivning eller har tilsvarende faglige nivå.
 • Veiledning kan søkes godkjent dersom man har mottatt minimum 10 timer. Veiledningen skal reguleres av kontrakt og det skal utarbeides veiledningsattest.
 • Hospitering og utveksling kan søkes godkjent time for time dersom det dokumenteres at arbeidet krever kvalifikasjoner på spesialistnivå.
 • Å gi veiledning.
 • Tillitsverv som innebærer arbeid med fagutvikling.

Følgende godkjennes ikke som vedlikeholdsaktivitet

Vanlige organisatoriske fagmøter på en arbeidsplass, fagforeningsmøter eller uformelle treff. Enkeltstående konsultasjoner på vanskelige klientsaker og lignende.

Forvaltning

Søknad om fornying av spesialistgodkjenningen behandles av styret for spesialistutdanningen. Den enkelte spesialist har ansvar for å sende søknad om fornyet spesialistgodkjenning.

Søknad (eget skjema) sendes:

Utdanningsforbundet, Spesialistutdanning i pedagogisk-spykologisk rådgivning v/Karianne Sangro Basteson, Pb. 9191 Grønland, 0134 Oslo eller

karianne.basteson@utdanningsforbundet.no

Spørsmål og svar

Utdanningforbundet får mange henvendelser knyttet til spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgivning. Alle henvendelsene blir besvart av Utdanningforbundets sekretariat eller av styret i spesialistutdanningen. Noen av henvendelsene er spesifikke eller individuelle, andre er generelle eller prinsipielle.

Her finner du eksempler noen spørsmål og Utdanningsforbundets svar på spørsmålene.

Hvorfor vil det lønne seg å ta en spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning hvis man er master i pedagogisk-psykologisk rådgivning?

Svar: Det er Utdanningsforbundets overordnede vurdering at kompetanseutvikling og tilegning av ny kompetanse alltid er positivt, både for det enkelte medlem/den enkelte arbeidstaker, for arbeidsgiver og for samfunnet.

Utdanningsforbundet er uenig i at en slik kompetanseutvikling bare seg skal ses i et rent nytteperspektiv ut fra hva som vil lønne seg økonomisk på kort sikt. Høyere kompetanse vil vanligvis føre til sterkere refleksjon og dypere innsikt i fagområdet, og dermed bedre oppgaveløsning i nåværende arbeidsforhold. Høyere kompetanse innebærer ofte også høyere lønnsnivå og den enkelte spesialist vil stille sterkere på arbeidsmarkedet.

Spesialistutdanningen er en videreutdanning som bygger på mastergrad eller tilsvarende kompetanse. Utdanningen innebærer blant annet en kombinasjon av obligatoriske og frivillige kurs og en skriftlig oppgave, og gir således en større grad av mestring av arbeidsoppgaver både i nåværende og i eventuelle framtidige arbeidsforhold.

Har man da krav på høyere lønn?

Svar: Slik lønnssystemet er bygd opp i kommunal sektor og på de andre tariffområdene, vil man ikke ha noe automatisk krav på høyere lønn. De fleste arbeidsgivere etterspør likevel denne kompetansen og mange arbeidsgivere har avtalebaserte ordninger som sikrer lønnsmessig uttelling ved slik videreutdanning. Det er også flere bestemmelser i hovedtariffavtalene som har implikasjoner om lokale forhandlinger med mulig lønnsheving som resultat. Den lønnsmessige uttellingen for slik spesialistkompetanse varierer likevel fra kommune til kommune.

Får man noen sertifisering eller nye muligheter som man ikke har bare med master?

Svar: Gjennomført spesialistutdanning gir rett til tittelen spesialist i pedagogisk-psykologisk rådgivning. Det finnes likevel ikke noen nasjonal sertifiseringsordning for pedagogisk-psykologiske rådgivere i Norge. Som nevnt vil sannsynligheten for høyere lønn være stor og det vil kunne åpne seg mange nye muligheter på arbeidsmarkedet dersom man gjennomfører denne videreutdanningen.

Eller er det bare for interessens skyld og for å kunne kalle seg spesialist?

Svar: Utdanningsforbundet mener man ikke skal undervurdere egeninteressen eller den indre motivasjonen som drivkraft for å skaffe seg ny og utvidet kompetanse.

Styret for spesialistutdanningen

Styret for perioden 2020 - 2023

Styret består av fem styremedlemmer og fire vararepresentanter. Minst fire av styrets medlemmer skal være godkjent som spesialister i pedagogisk-psykologisk rådgivning. Det er ønskelig at et styremedlem og et varamedlem er under utdanning.

Styret møtes vanligvis fem til åtte ganger årlig. Kontaktperson fra sentralstyret og organisasjonen for øvrig møter i styremøtene. Neste styremøte: 5. november 2020. 

Medlemmer:

Eivind Herlofsen, styreleder
pp-rådgiver
eivind.herlofsen@gmail.com mobil: 959 26 877

Brita Nesheim Beyer
brita.nesheim.beyer@gmail.com mobil: 400 31 462

Terese Øvrevik, PPT Kristiansand
terese.ovrevik@kristiansand.kommune.no mobil: 481 21 185

Elin Hovland, PPT i Midt-Telemark
elin.hovland@midt-telemark.no mobil: 995 88 941

Siw-Mona Tiber-Olsen, PPT Tromsø
smto@live.no mobil: 941 49 959

Varamedlemmer

Lise Brandli, 1. vararepresentant
lise.brandli@rauma.kommune.no  

Hege Seljebø, 2. vararepresentant
hege.seljebo@alesund.kommune.no

Hilde Skaar Bergsmo, personlig vararepresentant for Terese Øvrevik
hilde.skaar.bergsmo@statped.no

Kontaktperson fra sentralstyret

Ida Næss Hjetland, idahje@udf.no