Innlegg i TK - Valg 2021, barnehage

 

Framtidens barnehagelærerbehov!

Utdanningsforbundet har flere mål vi jobber for, og ett av dem er:

  • Flere barnehagelærere

I dag er mindretallet av de ansatte i barnehagene utdannede barnehagelærere.

Tall fra SSB (Statistisk sentralbyrå) viser at det i Kristiansund er 42,6% barnehagelærere i forhold til grunnbemanningen. Tall fra Udir viser at det samlet sett for alle barnehagene er kun 13 av 16 barnehager som oppfyller pedagognormen, og 3 barnehager som oppfyller med dispensasjon fra kompetansekravene (2 kommunale og 1 privat).

Utdanningsforbundet ønsker en styrket barnehagelærernorm, slik at minst 50% av de ansatte i barnehagen har barnehagelærerutdanning.

Hvorfor ønsker vi en styrket barnehagelærernorm?

En styrket barnehagelærernorm vil:

  • Styrke profesjonsfellesskapet som vil føre til videreutvikling av det pedagogiske arbeidet.
  • Gi rammebetingelser, kompetanse og tid til å oppfylle bestemmelsene i lov og rammeplan.
  • Være avgjørende for tilbudet; for trivsel og tid til å møte barnas behov for allsidige utvikling.
  • Bidra til å utjevne kvalitetsforskjeller i kommunale og private barnehager og forskjeller kommunene imellom.
  • Tilføre tid og kompetanse til å imøtekomme kravet om internkontroll og aktivitetsplikt i forhold til barnas psykososiale lek – og læringsnivå som kom januar 2021.

Et tydelig kvalitetskrav synliggjør en satsing på barnehagen og er et klart signal om at barnehagen er en viktig arena i barns liv.

Slik den fungerer i dag, så lekker barnehagelærernormen.

Vi ønsker å vise til tre virkemidler som kan bidra:

  1. Krav om økt bemanning i barnehager med lang åpningstid. Mange barnehager har i dag svært lang åpningstid uten at bemanningen økes tilsvarende.
  2. Krav om bruk av vikarer. Mangel på klare reguleringer fører til store variasjoner i om fraværet dekkes opp med vikarer – og om vikarene har tilstrekkelig kompetanse.
  3. Krav om en tilstedeværende styrer i hver barnehage. Med for knappe styrer-ressurser må barnehagelærerne overta mer av administrative arbeidet, noe som stjeler av tiden de kan bruke med barna.

Vi trenger flere barnehagelærere.

Godt valg!

Publisert: 15.09.2021