Arrogant overkjøring av lokaldemokratiet

Regjeringen har varslet at de vil innføre fritt skolevalg i videregående opplæring over hele landet. Utdanningsforbundet Innlandet er svært kritiske til at regjeringen vil innføre dette på tross av motstand fra lærerorganisasjonene, KS, NHO, LO, forskermiljøer og fylkeskommuner i høringsrunden som er gjennomført.

Gry Rollag Føsker, kontaktperson videregående opplæring er opprørt over at regjeringen nå vil tvinge alle fylkeskommunene til å gå bort fra nærskoleprinsippet. Utdanningsforbundet jobbet aktivt for å sikre at politikerne i Innlandet valgte denne modellen for inntak i videregående opplæring før sammenslåing av Hedmark og Oppland fylkeskommune. Det var også dette fellesnemnda for Innlandet fylkeskommune vedtok etter grundig debatt. Etter vedtak fra regjeringen vil ikke fylkeskommunen kunne benytte denne modellen.

- Dette vedtaket baserer seg på regjeringens ideologi om individets rett til å velge selv. Problemet er at denne friheten blir en frihet for noen få, og ufrihet for resten.

Gry mener det er svært misvisende at dette kalles fritt skolevalg, da det handler om karakterbasert skolevalg der de med høyeste karaktersnitt fra ungdomsskolen blir vinnere i konkurransen.

- Det oppleves som svært arrogant av regjeringen når de trumfer gjennom ordningen, tross massiv motstand fra aktørene i videregående skole, sier Føsker.

8 av 11 fylker har i dag en form for nærskoleprinsipp som er vedtatt etter en demokratisk prosess lokalt. Utdanningsforbundet mener at regjeringens forslag undergraver lokaldemokratiet.

Viktige regionale utviklingsaktører

De videregående skolene er viktige regionale utviklingsaktører. Fylkesleder Rannveig Theisen mener det er svært viktig for regionene, og det lokale næringslivet, at det finnes stabile skoler med et studietilbud som er tilpasset det behovet som finnes.

-Med karakterbasert inntaksordning vil søkningen kunne svinge fra år til år, noe som vil gi skoleeier stor uforutsigbarhet knyttet til dimensjonering av tilbudet. Vi er også svært bekymret for hva dette vil skape av usikkerhet for våre lærere, sier Theisen.

Hun savner en faglig begrunnelse for å innføre karakterbasert inntak i alle de videregående skolene i landet. Forskere har funnet ut at karakterbasert inntak i Oslo skolen har ført til sosio-økonomisk og etniske segregering. Internasjonal forskning, blant annet fra OECD, støtter også oppunder disse funnene.

-Det er lett å se for seg at dette, også i Innlandet, vil kunne føre til en sentralisering av skoletilbudet og på sikt nedleggelser av skoler i distriktene, sier hun.

Elevene skadelidende

Regjeringen mener at elevenes innsats og resultater skal lønne seg for dem. Det skal skape motivasjon for skolearbeid, og gode karakterer skal gi elevene mulighet til å nå drømmene sine. Gry Rollag Føsker er uenig i denne begrunnelsen.

- Vi er alle for at elever skal nå sine drømmer. Vi har mange elever som jobber hardt, men som allikevel aldri oppnår gode karakterer. Hvor blir valgfriheten av for disse elevene? Utdanningsforbundets medlemmer jobber hver dag for at alle skal få oppfylle drømmene sine, fra Kongsvinger i sør til Dombås i Nord, sier Føsker.

Hun er redd for at en karakterbasert inntaksmodell vil føre til at flere elever må flytte på hybel, og at dette også øker faren for frafall.

- Ved at fylkene fratas mulighet til å bruke nærskoleprinsippet i sin inntaksmodell, er vi oppriktig bekymret for at flere elever må reise langt for å få tilbudet de ønsker seg. Innlandet er et stort fylke. Vi vil la elevene bo hjemme så lenge som mulig, da vi vet at hybeltilværelse er vansklig for mange unge, sier hun.