Utdanningsforbundet Finnmark oppretter utvalg for klima, miljø- og bærekraft

* Finnmark/ Finnmárkku Oahppolihttu

Utvalget skal legge fram forslag til mandat og aktuelle tiltak i årsmøteperioden for fylkesstyret i Utdanningsforbundet Finnmark.

Publisert 15.10.2019

En større bevissthet om klima- og miljøspørsmål har gradvis vokst fram i den norske fagbevegelsen de siste årene. Hovedsammenslutningene har i dag politikkdokumenter som omhandler arbeid for klima og miljø. Samtlige hovedsammenslutninger ønsker å være seg sitt ansvar bevisst som samfunnsaktører og fagforeninger, og de overordnede betraktningene omkring klimaspørsmål er relativt like.

I Utdanningsforbundets nåværende overordnede politikk, Vi utdanner Norge, heter det at:
«Utdanningsforbundet vil arbeide for å oppnå mål innenfor klima- og miljøspørsmål ved å påvirke nasjonale styresmakter, arbeidsgivere, samarbeidsparter, og gjennom internt arbeid i egen organisasjon»

Engasjementet blant barn og unge i forhold til Klima, miljø- og bærekraft er sterkt økende i et nasjonalt, så vel som globalt perspektiv. I vedtatte retningslinjer for arbeidet i årsmøteperioden for Utdanningsforbundet Finnmark har vi også forpliktet oss til å arbeide for at klimaspørsmålet blir en del av partssamarbeidet, og at lærerprofesjonen blir lyttet til i lokalt arbeid med bærekraftmålene.

Når ny politikk skal utformes på landsmøtet i november, er det grunn til å tro at klima- og miljøfokuset vil styrkes ytterligere også her. Det vil derfor være både framtidsrettet og viktig å opprette et utvalg som skal starte arbeidet med klima, miljø og bærekraftig utvikling i Utdanningsforbundet Finnmark i årsmøteperioden.

Utvalget har fått i oppgave å konstituere seg selv, samt å utarbeide et forslag til mandat som legges frem for fylkesstyret for godkjenning.

Utvalget består av Anette Berger, Isabelle Wesmajervi,  Arnt Holger Jensen og
Charlotte Hemmingsen.