Fylkeslagssammenslåing Troms og Finnmark

* Finnmark/ Finnmárkku Oahppolihttu
Utdanningsforbundet Troms og Utdanningsforbundet Finnmark slår seg sammen til ett fylkeslag fra og med 01.08. 2020 når fylkeskommunene i samme region har slått seg sammen til et fylke.

Etter Representantskapets behandling av saker tilknyttet regionreformen og fylkeslagssammenslåingene, er det klarlagt at bl.a. Finnmark og Troms gis adgang til å gjennomføre sammenslåing av fylkeslagene med virkning fra 1.8.2020 (i motsetning til 1.8.2019 som beskrives som «hovedløpet»)

Aktuelle dokumenter - referat fra gruppene

Fellesutvalget:

Møte 14 i fellesutvalget Troms og Finnmark referat.docx

Møte 13 i fellesutvalget Troms og Finnmark referat.docx

Møte 12 i fellesutvalget Troms og Finnmark referat.docx

Møte 11 i fellesutvalget Troms og Finnmark referat.docx

Møte 10 i fellesutvalget Troms og Finnmark referat.docx

Møte 9 i fellesutvalget Troms og Finnmark referat.docx

Notater fra møte i fellesutvalget 23.10.2019.docx

Møte 8 i fellesutvalget Troms og Finnmark referat.docx 

Møte 7 i fellesutvalget Troms og Finnmark referat.docx

Møte 6 i fellesutvalget Troms og Finnmark referat.docx

Møte 5 i fellesutvalget Troms og Finnmark referat.docx

Møte 4 i fellesutvalget Troms og Finnmark referat.docx

Møte 3 i fellesutvalget Troms og Finnmark referat.docx

Møte 2 i fellesutvalget Troms og Finnmark referat.docx

Oppgaver og mandat for Fellesutvalget rev.docx

Tidsplan for arbeidet med fylkeslagssammenslåing rev.docx

Oppgaver og mandat for arbeidsgrupper rev.docx

Arbeidsgruppe økonomi:
Referat fra møte 3 i arbeidsgruppa for økonomi 20.2.19.docx
Referat fra møte 2 i arbeidsgruppa for økonomi 4.2.19.docx
Referat i arbeidsgruppa for økonomi 20.2.19.docx
Referat fra møte 1 i arbeidsgruppa for økonomi 15.1.19.docx

Arbeidsgruppe samisk: 

Referat møte 3 i arbeidsgruppe samisk.docx

Referat fra møte 2 i arbeidsgruppe samisk.docx

Referat fra møte 1 i arbeidsgruppe samisk.docx

Arbeidsgruppe vgo:
Referat fra møte 3 i arbeidsgruppe VGO 21032019.docx

Referat fra møte 2 i arbeidsgruppe VGO 07022019.docx

Referat-VGO-15012010.pdf

Sammensetning:

Medlemmer fellesutvalget:
Rita Pedersen (Tr), Thomas Nordgård (Tr), Anita Richardsen (Tr),  Arnt Jensen (Fm), Gunn Åse Paulsen (Fm), Karen Inga Eira (Fm),  vara Morten Rennemo, 

Medlemmer av arbeidsgruppe økonomi:
Vanja Yüksel (Fm), Arnt H. Jensen(Fm), Marlen Olsen (Tr), Thomas Nordgård (Tr)

Medlemmer av utvalg for samisk:
Arnt H. Jensen (Fm), Karen Inga Eira (Fm), Inger Johanne Reveheim (Fm), Lene K Berglund (Tr), Morten Rennemo (Tr) 

Medlemmer av utvalg for videregående opplæring/fylkeskommunen:
Hege Ryeng (Tr), Ole Jacob Skou Nilsen (Tr), Wibeke Moland Robertsen, (Tr), Anders Nybø (Fm), Sissel B. Henriksen (Fm), Louise Kårikstad (Fm).

AU i begge fylker får fullmakt til å oppnevne representanter til andre utvalg ved behov.

Overordnede prinsipper for sammenslåingsprosessen;
Som overordnede prinsipper for sammenslåingsprosessen mellom Utdanningsforbundet Finnmark og Utdanningsforbundet Troms gjelder følgende:

  • Sammenslåing av Utdanningsforbundets fylkeslag i Troms og Finnmark er kun aktuelt som konsekvens av sammenslåing av de to fylkene, jf. vedtektenes § 42.1.
  • Sammenslåingsarbeidet skjer med stor åpenhet og i nær dialog med ansatte og lokalledd.
  • Det sammenslåtte fylkeslaget organiserer seg med to kontorsteder; Tromsø og Alta.
  • Ingen ansatte mister jobbene sine som følge av sammenslåingsprosessen. Noen endringer i arbeidsoppgaver vil måtte påregnes.
  • Det nye fylkeslaget har som mål å tilby like god skolering for lokale tillitsvalgte som det man hittil har kunnet gjennomføre.
  • Kurs- og møtevirksomhet vil kunne organiseres i et hensiktsmessig antall regioner innad i det nye fylket.

Det nye fylkeslaget har som mål å tilby like god medlemsservice og ivaretakelse av tillitsvalgte og medlemmer som tidligere.

Mandat og oppgaver for Fellesutvalget - revidert på møte i Tromsø 14. januar 2019:

Mandat og oppgaver for Fellesutvalget:

- Samordner de to fylkeslagas arbeid med sammenslåingsprosessen

- Gjennomgår og gir tilrådinger i saker som berører organisering og drift av det fremtidige fylkeslaget.

- Utarbeider framdriftsplan for sammenslåingsprosessen

- Oppretter arbeidsgrupper og utnevner medlemmer i disse etter innspill fra ansatte og tillitsvalgte

- Vedtar mandat for arbeidsgrupper

- samarbeide med og gi råd til HTV-ene innenfor rammene av Utdanningsforbundets politikk og avtaleverket.

- Har ansvar for å utarbeide ei foreløpig kostnadsramme for sammenslåingsprosessen

- Disponerer budsjettmidler som avsettes til sammenslåingsprosessen av fylkeslagene.

- Fylkeslederne representerer fylkeslagene i ressursgruppa sentralt

- Vedtar informasjonsplan og tar avgjørelser i spørsmål om informasjonsarbeidet

- Fremmer forslag til vedtak overfor fylkesstyrene i saker der myndigheten ikke er delegert til fellesutvalget sitt mandat. F.eks. ved økonomiske forpliktelser på vegne av det nye fylkeslaget.

- Planlegger sammenslåingsårsmøtet/stiftelsesårsmøtet

- Leder utarbeidelsen av sakspapirer til stiftelsesårsmøte i Utdanningsforbundet Troms og Finnmark.

Saksdokumenter og referater fra Fellesutvalget gjøres kjent for fylkesstyrene og de ansatte så fort som mulig.

Disse punktene hører muligens ikke til fellesutvalgets mandat, men skal løses av de respektive fylkesstyrene slik det gjøres i dag. Evt. kan fellesutvalget som vi har sagt levere innstillinger til fylkesstyrene.

- lede virksomheten innenfor de to arbeidsområdene. Herunder ta avgjørelser angående sammenslåingen av fylkeslagene av prinsipiell, strategisk, organisatorisk og strukturell karakter.

- uttale seg i saker som er til behandling i fylkeslagenes ordinære råd og utvalg, dersom fellesstyret mener sakene har konsekvenser for sammenslåingsprosessen

- søke å oppnå konsensus i alle avgjørelser. Ved uenighet skal fellesstyret vurdere om spørsmålet kan utsettes til etter at nytt fylkesstyre er konstituert. Forhold som likevel anses som nødvendig å ta stilling til avgjøres ved alminnelig flertall.

- fastsette utvalg/antall delegater til stiftelsesårsmøte

- ta initiativ til samarbeid med Unio og andre organisasjoner som også er i en sammenslåingsprosess.

 

Mandat og oppgaver for arbeidsgruppene - revidert 14. januar 2019:

Felles for alle arbeidsgruppene:

-          Det skal føres referat fra alle møter i arbeidsgruppene

-          Arbeidsgruppene forutsettes å holde tett dialog med Fellesutvalget

-          Saksdokumenter, referater og anbefalinger oversendes Fellesutvalget for videre behandling.

-          Framdriftsplan og aktivitetsplan legges fram for Fellesutvalget etter første møte i arbeidsgruppene

 

Mandat og oppgaver for arbeidsgruppe for økonomi - revidert 14. januar 2019:

-          Gjennomgå og utarbeide oversikter over de to fylkeslagas økonomi og økonomifordeling

-          Sammenligne og beskrive rutiner for lokallagsregnskap i de to fylkeslaga

-          Sammenligne og beskrive rutiner for hovedregnskap

-          Komme med forslag til økonomi og kostnadsfordeling i sammenslåingsarbeidet

  • Utarbeide forslag til budsjett for fellesaktiviteter i overgangsperiode

-          Komme med forslag til økonomiarbeidet i sammenslått fylkeslag

  • Beregne økonomi i nytt fylkeslag ut fra dagens fordelingsnøkkel
  • Vurdere behov for endring i beregningsgrunnlag i nytt fylkeslag, f.eks. reisefaktor

-          Samarbeide med fylkesstyrene i arbeid med økonomi fram mot Landsmøtet 2019 og møter i Representantskap

-          Undersøke fleksibiliteten i dagens lokaler

 

Mandat og oppgaver for arbeidsgruppe for samisk - revidert 14. januar 2019:

-          Sammenligne og beskrive organiseringa av arbeidet med samisk oppvekst- og utdanningspolitikk

-          Skaffe oversikt over aktuelle samarbeidspartnere

-          Kartlegge hvordan lokallaga skal kunne involveres i framtidig arbeid med samiske oppvekst- og utdanningsspørsmål

-          Komme med forslag til organisering av Samisk utvalg i det nye fylkeslaget og organisering av det politiske arbeidet.

 

Mandat og oppgaver for arbeidsgruppe for HTV-F-ene - revidert 14. januar 2019:

-          Sammenligne og beskrive rutiner for samarbeid med fylkeskommunen

-          Sammenligne og beskrive deltakelse i ulike råd, utvalg og nemnder

-          Sammenligne og beskrive erfaringer fra samarbeid med fylkesstyrene og fylkesledelsene

-          Utrede organisering innenfor vedtektene for ivaretakelse av fylkeskommunalt ansatte, herunder organisering av HTV-oppgavene i så vel overgangsperioden som i ordinær drift

  • Dette gjelder både organisering/struktur, arbeidsoppgaver/oppgaveløsning og arbeidsfordeling

-          Komme med forslag til organisering av tillitsvalgte etter Hovedavtalen på fylkesnivå

-          Diskutere strategier for å rekruttere Hovedtillitsvalgte fra hele det nye fylket.

 

Informasjonsplan
I omstillingsprosesser er god og hyppig informasjon viktig for de berørte. Målet er at prosessen skal foregå under størst mulig grad av trygghet. Det å ha en informasjonsplan vil være et ledd for å nå et slikt mål:

Det organiseres en lukket side for sammenslåingsprosessen der referater og andre relevante dokumenter gjøres tilgjengelig.

Referater fra både arbeidsgrupper, fellesutvalg og andre relevante fora gjøres kjent for berørte parter.

Organisasjonssekretærene får ansvar for å drifte informasjonsdelen av arbeidet.

Fylkeslederne har ansvar for jevnlige møter med de ansatte, minst ett møte pr semester.

 

Framdriftsplan - revidert 14. januar 2019:
1. august 2020 skal nytt fylkeslag være oppe og gå. Medlemmer, tillitsvalgte og ansatte har krav på at organisasjonen – og arbeidsplassen – fungerer fra og med denne datoen. Det må derfor planlegges et løp som gjør det mulig å nå dette målet. Det settes derfor opp en oversikt over en mulig framdriftsplan der tidsangivelsen er for frister å regne. Forslaget er ikke bastant når det gjelder rekkefølgen av aktiviteter, da det kan hende at det mest hensiktsmessige er at arbeidsgruppenes møter med vurdering av saker til fylkesårsmøtene bør komme før Fellesutvalgets møte om det samme.

2018

Kommentarer

August

 

September

Møte i Fellesutvalget. Definering/konkretisering av egne oppgaver.   Framdriftsplan. Planlegging av felles aktiviteter/møteplasser

Oktober

 

November

 

Desember

Felles fylkesstyremøte

 

2019

 

Januar

Møte i fellesutvalget. Klargjøring av mandat og revidering av   tidsplan

Møte i arbeidsgrupper. Tolking av mandat og oppgaver, planlegging av   videre arbeid: Kartlegginger, datainnsamling. Begynne på   innstillinger/tilrådninger overfor fylkesstyrene.

Hva trenger årsmøtebehandling?

Februar

Videomøte i Fellesutvalget 18. februar.

Mars

Møte i arbeidsgrupper. Oppstart kartlegging av skoleringsvirksomhet

Møte i fellesutvalget: Innspill/tilrådninger overfor fylkesårsmøtene

April

Frist for utsending av årsmøtepapirer Finnmark: 23. april

Frist for utsending av årsmøtepapirer Troms: 29. april

Mai

Fylkesårsmøter:

                Finnmark: 7.-9.   mai 2019

                Troms: 13.-15.   mai 2019

Juni

Møte i Fellesutvalget. Status etter fylkesårsmøtene/oppfølging av   vedtak fra fylkesårsmøtene Evt. justering av oppgaver for arbeidsgrupper

Møte i arbeidsgrupper. Status etter fylkesårsmøtene/oppfølging av   vedtak fra fylkesårsmøtene

Juli

Sommerferie

August

Videomøte i fellesutvalget. Forberedelser til felles fylkesstyremøte.

September

Felles fylkesstyremøte

Møter i arbeidsgruppene

Oktober

 

November

Møte i Fellesutvalget. Etter Landsmøtet; vedtak fra LM med   konsekvenser for arbeidet med sammenslåingsprosessen?

Desember

 

2020

 

Januar

Møter i arbeidsgruppene. Avsluttende arbeid, innstillinger overfor   Fellesutvalget og fylkesstyrene

Februar

Møte i Fellesutvalget. Avsluttende arbeid, innstillinger overfor   fylkesstyrene

Mars

 

April

 

Mai

Ekstraordinære fylkesårsmøter

Stiftelsesårsmøte/Sammenslåingsmøte

Juni

 

Juli

God sommer!